close נרשמת בהצלחה
050-866-3028
 

אסטרולוגיה » מצב כוכבים בשמיים

תאריך: - 2018-11-19, שעה: - 00:32, (לפי גריניץ' - 2018-11-18 22:32)מצב ירח ל: 19-11-2018
מופע ירח להיום
מופעי ירח להחודשיום 10, מואר 80%
חרמש מתמלא שני
מלא ב: 23-11-2018

מצב כוכבים בשמיים