close נרשמת בהצלחה
050-866-3028
 

אסטרולוגיה » מצב כוכבים בשמיים

תאריך: - 2019-07-19, שעה: - 08:47, (לפי גריניץ' - 2019-07-19 05:47)מצב ירח ל: 19-07-2019
מופע ירח להיום
מופעי ירח להחודשיום 17, מואר 95%
חרמש נחסר ראשון
מלא ב: 16-07-2019

מצב כוכבים בשמיים