close נרשמת בהצלחה

אסטרולוגיה » מצב כוכבים בשמיים

תאריך: - 2017-12-15, שעה: - 08:04, (לפי גריניץ' - 2017-12-15 06:04)מצב ירח ל: 15-12-2017
מופע ירח להיום
מופעי ירח להחודשיום 27, מואר 08%
חרמש נחסר שני
מלא ב: 03-12-2017

מצב כוכבים בשמיים