close נרשמת בהצלחה
050-866-3028
 

אסטרולוגיה » מצב כוכבים בשמיים

תאריך: - 2019-05-20, שעה: - 21:29, (לפי גריניץ' - 2019-05-20 18:29)מצב ירח ל: 20-05-2019
מופע ירח להיום
מופעי ירח להחודשיום 17, מואר 96%
חרמש נחסר ראשון
מלא ב: 18-05-2019

מצב כוכבים בשמיים