close נרשמת בהצלחה
050-866-3028
 

אסטרולוגיה » מצב כוכבים בשמיים

תאריך: - 2019-03-26, שעה: - 03:57, (לפי גריניץ' - 2019-03-26 01:57)מצב ירח ל: 26-03-2019
מופע ירח להיום
מופעי ירח להחודשיום 20, מואר 71%
חרמש נחסר ראשון
מלא ב: 21-03-2019

מצב כוכבים בשמיים