close נרשמת בהצלחה
050-866-3028
 

אסטרולוגיה » מצב כוכבים בשמיים

תאריך: - 2019-09-17, שעה: - 11:21, (לפי גריניץ' - 2019-09-17 08:21)מצב ירח ל: 17-09-2019
מופע ירח להיום
מופעי ירח להחודשיום 18, מואר 91%
חרמש נחסר ראשון
מלא ב: 14-09-2019

מצב כוכבים בשמיים