close נרשמת בהצלחה
050-866-3028
 

אסטרולוגיה » מצב כוכבים בשמיים

תאריך: - 2020-01-27, שעה: - 18:53, (לפי גריניץ' - 2020-01-27 16:53)מצב ירח ל: 27-01-2020
מופע ירח להיום
מופעי ירח להחודשיום 3, מואר 07%
חרמש מתמלא ראשון
מלא ב: 09-02-2020

מצב כוכבים בשמיים